Gebruiksvoorwaarden

Welkom op www.missiekringknokkeheist.be
Door de site te gebruiken, ga je akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

We gaan ervan uit dat je als gebruiker van onze site kennis genomen hebt van de voorwaarden, ze begrijpt ermee instemt en eraan gebonden bent. Je geeft ook toestemming om de persoonlijke gegevens die je aan ons meedeelt, op te slaan en te verwerken op de manier die we hieronder beschrijven.
Als één van de bepalingen in de voorwaarden ongeldig mocht blijken, omdat ze strijdig is met het dwingend recht, dan doet dit geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere bepalingen.

Aansprakelijkheid

We doen ons uiterste best om je goede en correcte inhoud te brengen op www.missiekringknokkeheist.be, maar Missiekring Knokke-Heist is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met onze website. Je kan geen rechten doen gelden op basis van ons aanbod. Jij bent als gebruiker zelf verantwoordelijk om de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de inhoud op www.missiekringknokkeheist.be te beoordelen.
Wij trachten technische storingen te vermijden, maar zijn niet verantwoordelijk voor onderbrekingen van onze dienstverlening en mogelijke gevolgen daarvan. Je kan dus geen aanspraak maken op financiële compensatie. Dit gezegd zijnde, willen we natuurlijk ook niet onze verantwoordelijkheid ontvluchten, We blijven aansprakelijk in materies waarvoor men zich naar gemeen recht niet kan vrijwaren, zoals schade die voortvloeit uit opzettelijke en grove fouten in ons aanbod.

Auteursrechten

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming mag je informatie op deze website op geen enkele manier gebruiken, kopieren, opslaan, publiceren, herschrijven, heruitgeven, verkopen of publiek meedelen.

Privacy

Verschijnen jouw persoonsgegevens op deze site? Weet dat je altijd het recht hebt om je persoonlijke gegevens te laten aanpassen of schrappen. Laat het ons weten door een mailtje te sturen via Contact.

Verantwoordelijke Missiekring Knokke-Heist:
Johan PEETERS
johan@missiekringknokkeheist.be

Toezichthoudende autoriteit:
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: 02/274 48 00
commission@privacycommision.be

Geschillen

Als we het niet eens raken, dan geldt de Belgische en Europese wetgeving.
Missiekring Knokke-Heist behoud zich het recht om aanpassingen aan deze website te maken, zonder aansprakelijkheid voor de gevolgen van de wijziging.
Heb je een probleem of een vraag? Laat het ons dan weten via Contact.

Wij wensen u veel plezier toe op onze website!
 
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

Nieuwsbrief

Steun Missiekring Knokke Heist!

Steun ons
Heeft u vragen omtrent Missiekring Knokke-Heist?

Deze kunt u hier stellen.

Heeft u een technische opmerking?

Stuur ons een mail.